Rezerwat przyrody „Zielonka”

Rezerwat częściowy, pow. 21,09 ha, utworzony w 1974 roku. Miejscowość Czyżów Szlachecki, gmina Zawichost. Cel ochrony: „Zachowanie fragmentu wielogatunkowego lasu liściastego o cechach zespołu naturalnego”. Teren rezerwatu jest pagórkowaty, poprzecinany wąwozami, niektóre ze stromymi zboczami. Dominującym drzewostanem jest lipa drobnolistna i dąb szypułkowy. Spotkać tu można pomnikowe okazy bzu czarnego o obwodzie pnia 80 i […]

czytaj dalej

Rezerwat Skalny im. Jana Czarnockiego

Rezerwat o powierzchni 0,55 ha, utworzony w 1952 roku. Znajduje się w Kielcach, na przedłużeniu ulicy Kazimierza Wielkiego. Cel ochrony: „Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych odkrywki skalnej, przedstawiającej interesujący fragment tektoniki hercyńskiej Gór Świętokrzyskich w postaci charakterystycznie i silnie przefałdowanych skał wapiennych, częściowo margli i łupków fransu facji łysogórskiej oraz porastającej ten teren roślinności […]

czytaj dalej

Rezerwat przyrody „Białe Ługi”

Rezerwat przyrody o powierzchni 408,44 ha, jeden z największych na terenie Gór Świętokrzyskich. Jest to kompleks torfowisk śródleśnych różnych typów i w różnych stadiach rozwoju z ciekawymi zespołami roślinności bagiennej. Torfowiska, których głębokość dochodzi do 3 metrów porośnięte są karłowatą sosną i brzozą, a z mniejszych roślin występują: żurawina błotna, wawrzynek wilczełyko oraz wełnianka błotna, […]

czytaj dalej

Rezerwat przyrody „Barcza”

Rezerwat częściowy, pow. 14,57 ha, utworzony w 1984 roku. Miejscowość Barcza, gmina Zagnańsk. Cel ochrony: „Zachowanie odsłonięć skał dolnodewońskich na terenie Gór Świętokrzyskich”. Rezerwat obejmuje fragment zbocza zachodniego szczytu góry Barczy z dwoma nieczynnymi kamieniołomami, w których wydobywano w początkach XX wieku piaskowce dolnodewońskie. Rezerwat porasta las mieszany z przewagą sosny.

czytaj dalej

Rezerwat przyrody „Barania Góra”

Rezerwat o powierzchni 82,09 ha, utworzony w 1993 roku. Cel ochrony: „Zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i turystycznych naturalnych zróżnicowanych zbiorowisk leśnych i występującego tu bluszczu pospolitego”. Rezerwat położony jest na północnym stoku Baraniej Góry w pobliżu miejscowości Oblęgorek, gdzie znajduje się Muzeum Henryka Sienkiewicza. Stok wzniesienia przecinają liczne wąwozy, jednym z większych wiedzie znakowany […]

czytaj dalej