Rezerwaty przyrody
w województwie świętokrzyskim

Rezerwat "Barania Góra"
Rezerwat o powierzchni 82,09 ha, utworzony w 1993 roku. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i turystycznych naturalnych zróżnicowanych zbiorowisk leśnych i występującego tu bluszczu pospolitego". więcej
Rezerwat "Barcza"
Rezerwat częściowy, pow. 14,57 ha, utworzony w 1984 roku. Miejscowość Barcza, gmina Zagnańsk. Cel ochrony: "Zachowanie odsłonięć skał dolnodewońskich na terenie Gór Świętokrzyskich". więcej
Rezerwat "Białe Ługi"
Rezerwat przyrody o powierzchni 408,44 ha, jeden z największych na terenie Gór Świętokrzyskich. więcej
Rezerwat "Biesak-Białogon"
Rezerwat częściowy, pow. 13,08 ha, utworzony w 1981 roku. Cel ochrony: "Zachowanie i ochrona wychodni skał ordowickich i kambryjskich". więcej
Rezerwat "Bukowa Góra"
Rezerwat częściowy, pow. 34,80 ha, utworzony w 1959 roku. Miejscowość Rączki, gmina Kluczewsko. Cel ochrony: "Zachowanie fragmentu lasu bukowego o charakterze pierwotnym z gatunkami roślin chronionych w runie". więcej
Rezerwat "Chelosiowa Jama"
Rezerwat utworzony w 1997 roku, powierzchnia 25,83 ha. Miejscowość Jaworznia. Cel ochrony: "Zachowanie bardzo różnorodnych form krasu wraz z najdłuższym w regionie świętokrzyskim systemem jaskiniowym". więcej
Rezerwat "Ciechostowice"
Rezerwat częściowy, pow. 7,43 ha, utworzony w 1953 roku. Miejscowość Mroczków, gmina Bliżyn. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego z udziałem modrzewia polskiego występującego tu w różnych stadiach rozwoju, wskutek czego wytworzyły się szczególnie korzystne warunki do badań naukowych". więcej
Rezerwat "Cisów" im. prof. Zygmunta Czubińskiego
Rezerwat częściowy, pow. 40,58 ha, utworzony w 1970 roku. Miejscowość Cisów, gmina Daleszyce. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego o charakterze pierwotnym w Górach Świętokrzyskich". więcej
Rezerwat "Dalejów"
Rezerwat częściowy. pow.86,76 ha, utworzony w 1978 roku. Miejscowość Jastrzębie, gmina Bliżyn. Cel ochrony: "Zachowanie naturalnych wielogatunkowych drzewostanów z dużym udziałem modrzewia polskiego". więcej
Rezerwat "Dziki Staw"
Rezerwat częściowy, pow. 6,52 ha, utworzony w 1998 roku. Miejscowość Grobla, gmina Rytwiany. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych ponad stuletnich drzewostanów modrzewiowych oraz jeziorka potorfowego z chronionymi gatunkami flory i fauny". więcej
Rezerwat "Ewelinów"
Rezerwat częściowy, pow. 14,89 ha, utworzony w 2006 roku. Miejscowość Ewelinów, gmina Łopuszno. Cel ochrony: "Zachowanie rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych". więcej
Rezerwat "Gagaty Sołtykowskie"
Rezerwat częściowy, pow. 13,33 ha, utworzony w 1997 roku. Miejscowość Wólka Plebańska, gmina Stąporków. Cel ochrony: "Zachowanie odsłonięć skał dolnojurajskich zawierających ważne okazy mineralogiczne, paleontologiczne a także różnorodne formy syderytu". więcej
Rezerwat "Gaj"
Rezerwat częściowy, pow. 5,90 ha, utworzony w 1959 roku. Miejscowość Sudół-Gaj, gmina Jędrzejów. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska storczyka obuwika (Cypripedium calceolus) występującego tu jako element runa leśnego w drzewostanie i w młodnikach dębowych". więcej
Rezerwat "Góra Dobrzeszowska"
Rezerwat częściowy, pow. 24,57 ha, utworzony w 1982 roku. Miejscowość Dobrzeszów, gmina Łopuszno. Dojście znakowanym szlakiem turystycznym koloru niebieskiego: Kuźniaki PKS - Góra Dobrzeszowska (5 km) - Gruszka - Jóźwików PKS - Węgrzyn - Grębosze - Mościska Małe - Mościska Duże - Sielpia Wielka (22 km). więcej
Rezerwat "Góra Jeleniowska"
Rezerwat częściowy, pow. 15,56 ha, utworzony w 1997 roku. Miejscowość Jeleniów, gmina Nowa Słupia. Dojście znakowanym szlakiem koloru czerwonego: Trzcianka PKS - Kobyla Góra - Paprocice - Góra Jeleniowska (6 km) - Szczytniak - Truskolaska - Gołoszyce PKS. Cel ochrony: "Zachowanie wychodni górnokambryjskich gruboławicowych piaskowców kwarcytowych w formie ostańcowych skałek, rozwalisk skalnych, terasów krioplancyjnych z rumowiskami skalnymi typu gołoborzy oraz naturalnego zbiorowiska Dentario Glandulosae Fagetum". więcej
Rezerwat "Góra Miedzianka"
Rezerwat o powierzchni 25,00 ha, utworzony w 1958 roku. Góra Miedzianka to charakterystyczne, widoczne z daleka wzniesienie o wysokości 356 m npm. Od XIV wieku wydobywano na Miedziance rudy zawierające ok. 50% miedzi. więcej
Rezerwat "Góra Rzepka"
Rezerwat o powierzchni 9,09 ha, utworzony w 1981 roku. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych wychodni skał dewońskich oraz pozostałości historycznego górnictwa kruszcowego rud ołowiu". więcej
Rezerwat "Góra Sieradowska"
Rezerwat o powierzchnia 197,67 ha, utworzony w 1995 roku. Dojście znakowanym szlakiem turystycznym koloru niebieskiego z Bodzentyna - 4 km. Cel ochrony: "Zachowanie naturalnych wielogatunkowych zbiorowisk leśnych". więcej
Rezerwat "Góra Zelejowa"
Rezerwat o powierzchni 67 ha, utworzony w 1954 roku. Dojście znakowanym szlakiem turystycznym koloru czerwonego z Chęcin - 3 km. więcej
Rezerwat "Góra Żakowa"
Rezerwat częściowy, pow. 50,48 ha, utworzony w 1999 roku. Miejscowość Szewce, gmina Sitkówka Nowiny. Obok rezerwatu przebiega znakowany szlak turystyczny koloru niebieskiego: Chęciny PKS, MPK - jaskinia "Piekło" (5 km) - pomnik w Szewcach - Zgórskie Góry - Słowik PKS, MPK, PKP. więcej
Rezerwat "Górna Krasna"
Rezerwat o powierzchni 413,02 ha, utworzony 8 stycznia 2004 r. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego odcinka rzeki Krasna i fragmentu jej doliny z występującymi cennymi zbiorowiskami roślinnymi oraz chronionymi i rzadkimi gatunkami zwierząt, głównie ptaków. więcej
Rezerwat "Góry Pieprzowe"
Rezerwat o powierzchni 18,01 ha, utworzony w 1979 roku. Dojście znakowanym szlakiem koloru czerwonego z Sandomierza - 3 km. Cel ochrony: "Zachowanie fragmentów muraw i zarośli kserotermicznych z interesującą fauną owadów". więcej
Rezerwat "Góry Wschodnie"
Rezerwat częściowy, pow. 1,78 ha, utworzony w 1959 roku. Miejscowość Chotel Czerwony, gmina Wiślica. Rezerwat obejmuje część wzgórza gipsowego w miejscowości Chotel Czerwony. więcej
Rezerwat "Grabowiec"
Rezerwat częściowy, pow. 21,08 ha, utworzony w 1956 roku. Miejscowość Bogucice, gmina Gacki. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska roślinności stepowej na południowym skłonie wzniesienia w lesie dębowo - grabowym". więcej
Rezerwat "Kadzielnia"
Rezerwat o powierzchni 0,60 ha, utworzony w 1962 roku. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych grupy skał wapiennych o malowniczym ukształtowaniu z żyłami kalcytu i stanowiskiem rzadkich roślin, a szczególnie ze względu na niezwykle cenne znaleziska paleontologiczne".

Zobacz film!

więcej

Rezerwat "Kamień Michniowski"
Rezerwat częściowy, pow. 10,50 ha, utworzony w 1978 roku. Miejscowość Michniów, gmina Bodzentyn. Dojście znakowanymi szlakami turystycznymi koloru niebieskiego: Suchedniów PKP - źródło "Burzący Stok" - Kamień Michniowski (10 km) [początek szlaku czarnego do kaplicy św. Barbary] - Michniów - Berezów PKP (15 km), czarnego: kaplica św. Barbary (Barbarka) - Kamień Michniowski (2 km) [połączenie ze szlakiem niebieskim]. więcej
Rezerwat "Karczówka"
Rezerwat o powierzchni 26,55 ha, utworzony w 1953 roku. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów społeczno-kulturalnych fragmentu lasu sosnowego, tworzącego piękne krajobrazowo otoczenie zabytkowej budowli z XVII wieku oraz pomnika powstańców z 1863 roku i stanowiącego dla mieszkańców Kielc miejsca spędzenia wczasów". więcej
Rezerwat "Kręgi Kamienne"
Rezerwat częściowy, pow. 12,75 ha, utworzony w 1994 roku. Miejscowość Tumlin, gmina Miedziana Góra. Dojście znakowanym szlakiem koloru czerwonego: z Tumlina - 2 km, z Miedzianej Góry - 8 km. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych, kulturowych, dydaktycznych i historycznych odsłonięć piaskowców dolnotriasowych oraz cennych zabytków kultury materialnej, w tym rezerwatu archeologicznego 'Góra Grodowa', gdzie znajdują się prehistoryczne kręgi kamienne". więcej
Rezerwat "Krzemionki"
Rezerwat częściowy, pow. 378,79 ha, utworzony w 1995 roku. Miejscowość Magonie, gmina Bodzechów. Dojście znakowanym szlakiem turystycznym koloru niebieskiego: Kunów PKP, MPK - pomnik bitwy pod Janikiem - Dębowa Wola MPK, PKS - Krzemionki Opatowskie - Magonie - Bałtów - Pętkowice PKS. więcej
Rezerwat "Krzyżanowice"
Rezerwat o powierzchni 18,00 ha, utworzony w 1954 roku. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego środowiska żyjącej w rezerwacie fauny zwierząt niższych niespotykanych poza tym nigdzie w Polsce. Obok osobliwości zoologicznych rezerwat posiada ciekawą budowę geologiczną oraz dzięki występowaniu na jego terenie roślinności stepowej ma również znaczenie zabytku botanicznego". więcej
Rezerwat "Lisiny Bodzechowskie"
Rezerwat częściowy, pow. 36,59 ha, utworzony w 1959 roku. Miejscowość Bodzechów, gmina Bodzechów. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych lasu mieszanego o charakterze naturalnym, porastającego jary lessowe". więcej
Rezerwat "Lubcza"
Rezerwat częściowy, pow. 6,50 ha, utworzony w 1959 roku. Miejscowość Lubcza, gmina Wodzisław. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska miłka wiosennego, będącego pod ochroną i stanowiącego relikt roślinności stepowej". więcej
Rezerwat "Ługi"
Rezerwat częściowy, pow. 90,23 ha, utworzony w 1981 roku. Gmina Włoszczowa. Cel ochrony: "Zachowanie miejsc lęgowych wielu gatunków ptaków związanych ze środowiskiem wodno - bagiennym i leśnym". więcej
Rezerwat "Małe Gołoborze"
Rezerwat częściowy, pow. 20,44 ha, utworzony w 1993 roku. Miejscowość Wronów, gmina Waśniów. Dojście znakowanymi szlakami koloru: czerwonego: Gołoszyce PKS - góra Truskolaska - góra Wesołówka - rezerwat "Małe Gołoborze" - góra Szczytniak (12,5) - przełęcz Jeleniowska (15,5) - góra Jeleniowska - Paprocice PKS (20 km) i czarnego: Wałsnów PKS - Kunin - Skoszyn - rezerwat "Szczytniak" [połączenie ze szlakiem czerwonym] (6 km). więcej
Rezerwat "Milechowy"
Rezerwat o powierzchni 133,78 ha, utworzony w 1978 roku. Cel ochrony: "Zachowanie zbiorowisk leśnych o cechach zespołów naturalnych oraz kserotermicznych zespołów zaroślowych i murawowych z licznymi gatunkami roślin chronionych". więcej
Rezerwat "Moczydło"
Rezerwat częściowy, pow. 16,21 ha, utworzony w 1995 roku. Miejscowość Jaworznia, gmina Piekoszów. Cel ochrony: "Zachowanie dla celów naukowo-dydaktycznych licznych, dobrze zachowanych w terenie pozostałości górnictwa kruszcowego w formie szpar i szybików wyznaczających w terenie wyjątkowo czytelny obraz regionalnej mineralizacji kruszcowej". więcej
Rezerwat "Modrzewie"
Rezerwat częściowy, pow. 5,08 ha, utworzony w 1971 roku. Miejscowość Bałtów, gmina Bałtów. Dojście znakowanym szlakiem koloru: niebieskiego: Sudół Dolny PKS, MZK - Krzemionki k/Ostrowca Świętokrzyskiego PKS, MZK - Magonie - Bałtów PKS, MZK - Pętkowice PKS, MZK. Cel ochrony: "Zachowanie dla potrzeb naukowych i dydaktycznych fragmentu zespołu leśnego o charakterze pierwotnym z udziałem modrzewia polskiego, podszyciem i runem charakterystycznym dla lasu liściastego rosnącego na glebach lessowych". więcej
Rezerwat "Murawy Dobromierskie"
Rezerwat częściowy, pow. 36,29 ha, utworzony w 1989 roku. Miejscowość Dobromierz, gmina Kluczewsko. Dojście znakowanym szlakiem turystycznym koloru zielonego: Rączki PKS - rezerwat "Bukowa Góra" - rezerwat "Piskorzeniec" - Wojciechów, i czarnego: Biały Brzeg, stanica harcerska - Rączki PKS - rezerwat "Bukowa Góra" - rezerwat "Murawy Dobromirskie" - Dobromierz PKS - Mrowina [połączenie ze szlakiem niebieskim]. więcej
Rezerwat "Oleszno"
Rezerwat częściowy, utworzony w 1970 roku, powiększony w 2006 roku, pow. 262,73 ha. Miejscowość Zabrody, gmina Krasocin. Cel ochrony: "Zachowanie fragmentu rozległego kompleksu bagiennych lasów olszowych o naturalnym, miejscami pierwotnym charakterze". więcej
Rezerwat "Owczary"
Rezerwat ścisły, pow. 0,61 ha, utworzony w 1959 roku. Miejscowość Owczary, gmina Busko-Zdrój. Jest to jedyne w Polsce centralnej miejsce występowania słonorośli i zwierząt halofitowych. więcej
Rezerwat "Perzowa Góra"
Rezerwat częściowy, pow. 33,08 ha, utworzony w 1995 roku. Miejscowość Hucisko, gmina Strawczyn. Cel ochrony: "Zachowanie odsłonięć piaskowca triasowego oraz wielogatunkowego drzewostanu z fragmentem żyznej buczyny". więcej
Rezerwat "Pieczyska"
Rezerwat częściowy, pow. 40,84 ha, utworzony w 1999 roku. Miejscowość Bogucice, gmina Pińczów. Cel ochrony: "Zachowanie dla celów naukowych i dydaktycznych wielogatunkowych zbiorowisk torfowiskowych i bagiennych z licznymi gatunkami rzadkich i prawnie chronionych roślin". więcej
Rezerwat "Piekiełko Szkuckie"
Rezerwat częściowy, pow. 2,50 ha, utworzony w 1995 roku, miejscowość Szkucin, gmina Ruda Maleniecka. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnych form skałkowych zbudowanych ze zlepieńców dolnojurajskich oraz licznych pomnikowych dębów i sosen". więcej
Rezerwat "Polana Polichno"
Rezerwat o powierzchni 9,45 ha. Cel ochrony: "Zachowanie zbiorowiska roślinności kserotermicznej oraz stanowiska rzadkich gatunków owadów". więcej
Rezerwat "Przęślin"
Rezerwat o powierzchni 0,72 ha, utworzony w 1960 roku. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska roślinności stepowej oraz pokaźnych rozmiarów kryształów gipsowych widocznych w południowej i zachodniej ścianie wzgórza". więcej
Rezerwat "Radomice"
Rezerwat ma powierzchnię 22,89 ha, utworzony został w 1953 roku. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa, gatunku ustępującego obecnie z naszych lasów, a stanowiących niegdyś ich stały element składowy". więcej
Rezerwat "Rosochacz"
Rezerwat częściowy, pow. 30,44 ha, utworzony w 1997 roku. Miejscowość Lubienia, gmina Brody. Cel ochrony:zachowanie ze względów dydaktycznych i naukowych naturalnych, wielogatunkowych drzewostanów porastających bagienne źródliska rzeki Świętojanki. więcej
Rezerwat "Skałki Piekło pod Niekłaniem"
Rezerwat jest fragmentem boru mieszanego z dominantą sosny w wieku ok. 200 lat. Wśród drzewostanu występują zwietrzałe skały piaskowcowe o osobliwych kształtach: grzybów, kominów, kazalnic itp. więcej
Rezerwat "Skały pod Adamowem"
Rezerwat częściowy, pow.8,98 ha, utworzony w 1995 roku. Miejscowość Adamów, gmina Brody. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych wychodni piaskowców dolnojurajskich". więcej
Rezerwat "Skały w Krynkach"
Rezerwat częściowy, pow. 25,10 ha, utworzony w 1997 roku. Miejscowość Krynki, gmina Brody. Cel ochrony: "Zachowanie naturalnych odsłonięć piaskowców dolnotriasowych". więcej
Rezerwat "Skorocice"
Rezerwat ścisły, pow. 7,70 ha, utworzony w 1960 roku. Miejscowość Skorocice, gmina Wiślica. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska roślinności stepowej". więcej
Rezerwat "Skotniki Górne"
Rezerwat o powierzchni 1,90 ha, utworzony w 1962 roku. Zajmuje partię szczytową wzgórza gipsowego o łagodnych zboczach leżącego w pobliżu wsi Skotniki Górne. Wzgórze to pokryte jest obficie roślinnością stepową. więcej
Rezerwat "Skowronno"
Rezerwat ścisły, pow. 1,93 ha, utworzony w 1960 roku. Miejscowość Skowronno Dolne, gmina Pińczów. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu zbiorowisk muraw stepowych". więcej
Rezerwat "Słopiec"
Rezerwat częściowy, pow. 8,18 ha, utworzony w 1995 roku. Miejscowość Słopiec, gmina Daleszyce. Cel ochrony: "Zachowanie unikatowego torfowiska, cennych zbiorowisk roślinnych oraz wielu rzadkich roślin chronionych". więcej
Rezerwat "Sufraganiec"
Rezerwat o powierzchni 17,31 ha, utworzony w 1961 roku. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych malowniczego fragmentu lasu mieszanego z jodłą oraz udziałem roślin charakterystycznych dla Gór Świętokrzyskich". więcej
Rezerwat "Szczytniak"
Rezerwat częściowy, pow. 6,03 ha, utworzony w 1993 roku. Miejscowość Skoszyn, gmina Waśniów. Dojście znakowanymi szlakiem turystycznym koloru czerwonego: Gołoszyce PKS - góra Truskolaska - góra Wesołówka - góra Szczytniak i rezerwat "Szczytniak" (12,5) - rezerwat "Małe Gołoborze" - przełęcz Jeleniowska - góra Jeleniowska - Paprocice PKS (20 km); szlakiem koloru czarnego: Wałsnów PKS - Kunin - Skoszyn - rezerwat "Szczytniak" [połączenie ze szlakiem czerwonym] (6 km). więcej
Rezerwat "Świnia Góra"
Rezerwat ścisły, pow. 50,78 ha, utworzony w 1953 roku. Najbliższa miejscowość Kucembów, gmina Bliżyn. Dojście znakowanym szlakiem turystycznym koloru zielonego: Zagnańsk PKP - dąb "Bartek" - Janaszów PKS - rezerwat "Świnia Góra" (12 km) - rezerwat "Dalejów" - pomnik przyrody "Brama Piekielna" - pomnik przyrody "Piekło Dalejowskie" - Bliżyn PKP, PKS (26 km). więcej
Rezerwat "Ulów"
Rezerwat częściowy, pow. 23,50 ha, utworzony w 1995 roku. Miejscowość Bałtów, gmina Bałtów. Dojście znakowanym szlakiem turystycznym koloru niebieskiego: Sudół Dolny PKS, MZK - Krzemionki k/Ostrowca Świętokrzyskiego PKS, MZK - Magonie - Bałtów PKS, MZK - Pętkowice PKS, MZK. więcej
Rezerwat "Wąwóz w Skałach"
Rezerwat częściowy, pow. 3,18 ha, utworzony w 1994 roku. Miejscowość Skały, gminy: Nowa Słupia, Waśniów. Dojście znakowanym szlakiem koloru niebieskiego: Nowa Słupia PKS - Stara Słupia - Grzegorzowice - Skała (8 km) - Pokrzywianka Dolna - Włochy - Kałków Godów PKS (17 km). więcej
Rezerwat "Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego"
Rezerwat o powierzchni 17,95 ha, utworzony w 1999 roku. Rezerwat znajduje się w Kielcach w widłach ulic: Poniatowskiego i Wojska Polskiego. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zespołu wyrobisk odsłaniających profile wapieni dewońskich. Stanowisko bogatych i dobrze zachowanych skamieniałości dewońskich". więcej
Rezerwat "Winiary Zagojskie"
Rezerwat ścisły, pow. 4,81 ha, utworzony w 1960 roku. Miejscowość Winiary, gmina Gacki. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska roślin stepowych". więcej
Rezerwat "Wisła pod Zawichostem"
Pow. na terenie województwa świętokrzyskiego 676,177 ha, utworzony 9 X 2008 roku. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów społecznych, naukowych i dydaktycznych ostoi lęgowych, miejsc żerowania i odpoczynku podczas wędrówek rzadkich, charakterystycznych dla doliny Wisły gatunków ptaków, w szczególności z rzędu siewkowych Charadriiformes". więcej
Rezerwat "Wolica"
Rezerwat utworzony w 2000 roku, powierzchnia 2,78 ha. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowo - dydaktycznych profilu osadów dolnego wapienia muszlowego (środkowy trias) odsłaniających się w ścianach nieczynnego kamieniołomu". więcej
Rezerwat "Wroni Dół"
Rezerwat częściowy, pow. 9,94 ha, utworzony w 1999 roku. Miejscowość Polichno, gmina Michałów. Cel ochrony: "Zachowanie dla celów naukowych i dydaktycznych bogatego florystycznie fragmentu zespołu grądu z licznymi gatunkami roślin objętych ochroną". więcej
Rezerwat "Wykus"
Rezerwat o powierzchni 53,01 ha, utworzony w 1978 roku. Dojście znakowanymi szlakami turystycznymi koloru: niebieskiego: z Wąchocka - 10 km, z Bodzentyna - 10 km; zielonego: ze Skarżyska Zach. PKP - 20 km; czarnym: ze Starachowic - 9 km. więcej
Rezerwat "Wzgórza Sobkowskie"
Rezerwat o powierzchni 37,43 ha, utworzony w 2005 roku. Celem ochrony jest zachowanie uwarunkowanych antropogenicznie muraw i zarośli kserotermicznych z licznymi gatunkami roślin chronionych. więcej
Rezerwat "Zachełmie"
Rezerwat "Zachełmie" o powierzchni 7,95 hektara utworzono 25 listopada 2010 roku w celu zachowania stanowiska paleontologicznego najstarszych tropów czworonogów (tetrapoda) wraz z formami tektonicznymi w dawnym kamieniołomie w miejscowości Zachełmie w gminie Zagnańsk. więcej
Rezerwat "Zamczysko Turskie"
Rezerwat częściowy, pow. 2,45 ha, utworzony w 1979 roku. Miejscowość Tursko, gmina Połaniec. Dojście znakowanym szlakiem turystycznym koloru zielonego: Połaniec PKS, PKP - rezerwat "Zamczysko Turskie" - Ossala - Niekrasów - Osiek PKS (22,5 km). Cel ochrony: "Zachowanie starodrzewu lipowego". więcej
Rezerwat "Zamczysko"
Rezerwat o powierzchni 14,44 ha, utworzony w 1959 roku. Cel ochrony: "Zachowanie ze względów naukowych fragmentu lasu mieszanego o charakterze pierwotnym w Paśmie Orłowińskim Gór Świętokrzyskich". więcej
Rezerwat "Zielonka"
Rezerwat częściowy, pow. 21,09 ha, utworzony w 1974 roku. Miejscowość Czyżów Szlachecki, gmina Zawichost. Cel ochrony: "Zachowanie fragmentu wielogatunkowego lasu liściastego o cechach zespołu naturalnego". więcej
Rezerwat Skalny im. Jana Czarnockiego
Rezerwat o powierzchni 0,55 ha, utworzony w 1952 roku. Znajduje się w Kielcach, na przedłużeniu ulicy Kazimierza Wielkiego. więcej
Spływy
kajakowe,
kajaki - Nida
Booking.com
Aktualności